Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัย (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

NEWS & ACTIVITIES

CALENDAR

1-9 มีนาคม 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี

8 - 18 มีนาคม 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

12 มีนาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

21-31 มีนาคม 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

SCPHC CHANNEL

บริการทางการแพทย์

คลินิกแพทย์แผนไทย

ให้บริการการทางแพทย์แผนไทย โดยอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

โทร. 084-9756525, 038-459498

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรม

เปิดให้การรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง ทั้งในและนอกเวลาราชการ

โทร. 038-459499 กด 0, 038-459497 ต่อ 1777

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบงานสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร

ระบบสารสนเทส สบช.

ระบบทะเบียนและการประมวลผล

ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ดาวน์โหลด

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ / ระบบสืบค้นงานวิจัย

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลากร

ระบบสารบรรณ

Scroll to Top
Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles