13-ตค-63
คำแนะนำนักศึกษาใหม่-scphc
ปรัชญา

จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผสานความรู้สู่ชุมชน พัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ปณิธาน

มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ชั้นนำของอาเซียน”

เรียนอะไรดีใน SCPHC

สถาบันพระบรมราชนกจะกล่อมเกลาให้ทุกคนมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และท้ายที่สุดเมื่อก้าวออกไปจากรั้ววิทยาลัย เราคาดหวังว่าทุกคนจะเป็นคน “เก่ง ดี มีความสุข” สมดังเจตนารมย์ของสังคมที่ตั้งความหวังไว้

นายประเสริฐ อัตโตหิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

มาเป็น "ครอบครัวสาธารณสุข" เดียวกันกับเรา

ค่าเล่าเรียน

รับสมัครนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา

กองทุน กยศ

หอพัก

ปฏิทินการศึกษา

SCPHC Event

.
ปฏิทินการศึกษา
5 เมษายน 2564
เปิดภาคศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5 เมษายน 2564
27 กุมภาพันธ์ 2564
สอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 2
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
27 กุมภาพันธ์ 2564
30 พฤศจิกายน 2563
เปิดภาคเรียนที่ 2
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
30 พฤศจิกายน 2563
23- 27 พฤศจิกายน 2563
ปิดภาคการศึกษาครั้งที่ 1
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
23- 27 พฤศจิกายน 2563

ระบบงานสารสนเทศ

EIS

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร

ระบบสารสนเทส สบช.

ระบบทะเบียนและการประมวลผล

ระบบสารบรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

แบบฟอร์มต่างๆ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

Library Management

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบสารสนเทศภายใน

Calendar

ปฏิทินการศึกษา

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม