หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคเภสัชกรรมในการ ปฏิบัติงาน 

2. จัดยาตามคําสั่งการใช้ยา บันทึกและรวบรวม ข้อมูลการใช้ยาได้ 

3. จัดการคลังเวชภัณฑ์ได้ 

4. ผลิตยาภายใต้การกํากับดูแลของเภสัชกรได้ 

5. รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการทํางานของเภสัชกร โต้ 

6. รวบรวมข้อมูลปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับยาและ ประสานรายการยาภายใต้การกํากับดูแลของ เภสัชกรใต้ 

7. ประสานงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพได้ 

8. จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชนได 

การจัดการศึกษา

 ใช้ระบบทวิภาค ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีการ กษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา โดยกําาหนด 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศีกษาฤดูร้อน 

ใน 1 ภาคการการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคการศีกษาฤดู ร้อนก้าหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มี สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า แผนการ ศึกษาที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บ ป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ ประกอบอาชีพ

4 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรือง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง สาธารณสุข 

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต  21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดําารงชีวิต 6 หน่วยกิต

2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 16 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.4 ปีกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ 

Facebook
Email
Print