เบอร์ติดต่อภายใน
สำนักผู้อำนวยการ
หลักสูตรสาธารณสุข
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรเภสัชกรรม
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
โครงการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คลินิคบริการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร
ฝ่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม