สำนักผู้อำนวยการ
หลักสูตรสาธารณสุข
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรเภสัชกรรม
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
คลินิคบริการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร
ฝ่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Scroll to Top