ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ / ระบบสืบค้นงานวิจัย

 Union Library Management / EBSCO Discovery Service / RCNi journals

ระบบสืบค้นผ่าน UPAC (Union Library Management)

ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เพื่อใช้ใน EBSCO Discovery Service (EDS) Health

RCNi journals are available in both print and digital formats.

กรุณาเซื่อมระบบอินเตอร์วิทยาลัยฯ ***ก่อนใช้งาน
Scroll to Top