ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

U-SOUNDEX & Searchbox Code New Cinahl Package

ระบบสืบค้นผ่าน UPAC (Union Library Management)

ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เพื่อใช้ใน EBSCO Discovery Service (EDS) Health