ทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เรื่องเกณฑ์แนวทางและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา

รายงานวิจัยประจำปี

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายในและภายนอกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลงานวิจัย

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ThaiEdResearch

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

ผลงานวิจัย งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

The tabs are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the tabs.

เอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คู่มือเขียนบรรณุกรม Zotero

คู่มือ Zotero และ OpenOffice.org Writer

zotero สำหรับช่วยในการจัดการทางบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง (Reference management) เหมือนกับ Endnote โดย Zotero สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถแทรกรายการทางบรรณานุกรมเข้าไปในตัว เล่มวิทยานิพนธ์ หรือรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว