ทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เรื่องเกณฑ์แนวทางและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา

รายงานวิจัยประจำปี

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายในและภายนอกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลงานวิจัย

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ThaiEdResearch

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

ผลงานวิจัย งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คู่มือเขียนบรรณุกรม Zotero

คู่มือ Zotero และ OpenOffice.org Writer

zotero สำหรับช่วยในการจัดการทางบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง (Reference management) เหมือนกับ Endnote โดย Zotero สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถแทรกรายการทางบรรณานุกรมเข้าไปในตัว เล่มวิทยานิพนธ์ หรือรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Scroll to Top