หลักสูตรปริญญาโท

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Health)

หลักสูตรปริญญาตรี

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  Bachelor of Public Health (Community Public Health)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย
  Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation
Scroll to Top