หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  Bachelor of Public Health (Community Public Health)

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health

สาขาการแพทย์แผนไทย

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย
  Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)

สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation