หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Health Program

ปรัชญาหลักสูตร

“หลักสูตรนี้มุ่งสร้างผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถถ่องแท้ในด้านการบริหารงานสาธารณสุข วิทยาการระบาด อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และส่งเสริมสุขภาพ สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลร่วมกับการวิจัยเป็นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบสุขภาพของประเทศไทย และระบบสุขภาพโลก ภายใต้ความหลากหลายของพหุสังคม มีภาวะผู้นำด้านสาธารณสุข สามารถทำงานร่วมกับชุมชน สหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย มีสมรรถนะสูง เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ:  Master of Public Health

อักษรย่อภาษาไทย:  ส.ม.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.P.H.

สาขาวิชาเอก                      

  • สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
  • สาขาวิชาระบาดวิทยา
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  • สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

  • หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน 1, แผน 2 หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  • หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน 1, แผน 2 หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
Scroll to Top