หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Health Program

ชื่อสถานศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สถานที่ตั้งสถานศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การรับรองจากสภาวิชาชีพ

ชื่อปริญญาที่ได้รับ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  / ส.ม.

Master of Public Health / M.P.H.

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565

Master of Public Health Program

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)   

แผน 1 แบบวิชาการ

PLO 1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข

PLO 2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

PLO 3 วิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเป็นระบบตามบริบทของพื้นที่

PLO 4 แสดงออกถึงภาวะผู้นำทางด้านสาธารณสุข

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้

PLO 6 ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

PLO 7 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ โดยคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย

แผน 2 แบบวิชาชีพ

PLO 1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข

PLO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

PLO 3 วิเคราะห์ และดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบตามบริบทของพื้นที่

PLO 4 แสดงออกถึงภาวะผู้นำทางด้านสาธารณสุข

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้

PLO 6 ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

PLO 7 ผลิตรายงานการค้นคว้าอิสระทางด้านสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของพื้นที่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

  • นักสาธารณสุขหรือนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่กำหนดนโยบายสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสุขภาพ
  • นักวิชาการหรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นักวิชาการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ผู้บริหารงานสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสาธารณสุขในองค์กรด้านสุขภาพระดับต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสาธารณสุข ในองค์กรด้านสุขภาพระดับต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและสาธารณสุข

การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (และแหล่งอ้างอิง)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการหลักสูตร

 แผน 1

          1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้การรับรองหรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรอสาขาที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

          2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

          3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง

          4) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบ ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

แผน 2

          1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้การรับรองหรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรอสาขาที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

          2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

          3) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบ ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ข้อมูลการเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น (ถ้ามี)         ไม่มี

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกนหรือกลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

วันเดือนปีที่พัฒนา (update) ที่สภาสถาบันอนุมัติ

  • 14 มีนาคม 2567 สภาสถาบันอนุมัติ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร
  • 6 ตุลาคม 2565 สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร
Facebook
Email
Print