หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

( Programme specification )

ชื่อสถานศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สถานที่ตั้งสถานศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การรับรองจากสภาวิชาชีพ

ได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 เม.ย. 2564

ได้รับการรับรองจากทันตสภา ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 ก.ค. 2564

ชื่อปริญญาที่ได้รับ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) / ส.บ.(ทันตสาธารณสุข)

Bachelor of Public Health (Dental Public Health) / B.P.H. (Dental Public Health)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   (PLOs) 

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

PLO 1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบเสียสละ ซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีจริยธรรมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางวิชาการ มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

PLO 2 รอบรู้และบูรณาการศาสตร์ทางสาธารณสุขศาสตร์และทันตสาธารณสุข หลักการและทฤษฎีที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ หลักการและทฤษฎีที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขและทันตสาธารณสุขแบบองค์รวม

PLO 3 แสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา คิดเชิงบวก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

PLO 4 แสดงออกซึ่งการเข้าใจตนเอง ผู้อื่น ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เป็นผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ

PLO 5 สื่อสารและแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการได้

PLO 6 รอบรู้ด้านดิจิทัล วิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

PLO 7 ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ

PLO 8 ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เลือกและดำเนินมาตรการทางทันตกรรม ป้องกัน ตรวจและบำบัดโรคในช่องปากทุกกลุ่มวัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

1) ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) หรือนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก หรือนักวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยสามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกันโรคในช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทัตกรรม (ตามระเบียบกระทรวงฯฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)

2) ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยสามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป (ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน)

การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (และแหล่งอ้างอิง)

 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 • กรอบมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามพรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มาตรา 3
 • บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาล ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 • ความสามารถที่พึงประสงค์ของทันตาภิบาลหลักสูตร 4 ปี พ.ศ.2550

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 Admissions

รอบที่ 4 Direct Admission รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คุณสมบัติทั่วไป
 1. ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
 3. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตามโครงการรับสมัครที่กำหนด
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 6. กรณีผู้สมัครเป็นชาย ต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือน เมษายน 2567
 7. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักบวช ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564
คุณสมบัติทางการศึกษา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลการเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น (ถ้ามี)         ไม่มี

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

กลุ่มสาระทักษะความเป็นมนุษย์และทักษะทางสังคม 6 หน่วยกิต

กลุ่มสาระทักษะปัญญาและการเรียนรู้ยุคดิจิตัล 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ 75 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วันเดือนปีที่พัฒนา (update) ที่สภาสถาบันอนุมัติ

 • 14 มีนาคม 2567 สภาสถาบันอนุมัติ สมอ.08 เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร
 • 13 สิงหาคม 2564 สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร

ข้อมูลประจำหลักสูตร​

Facebook
Email
Print