หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตร 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 30 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา 45 หน่วยกิต

2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์

เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ ความสามารถ ดังนี้

1. สร้างเสริมสุขภาพทั่วไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

2. ป้องกันโรค และบ่าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข

3. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัย
ในการพัฒนางานได้

4. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการและ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร

6. สามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7. ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวได้ตาม การเปลี่ยนแปลงของสังคม

*ให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2539
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา

1. ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) หรือ นักวิชาการอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก

2. ปฏิบัติงานในตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยสามารถ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป (ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน)

Scroll to Top