หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

( Programme specification )

ชื่อสถานศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สถานที่ตั้งสถานศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การรับรองจากสภาวิชาชีพ

ได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 เม.ย. 2564 ได้รับการรับรองจากทันตสภา ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 ก.ค. 2564

ชื่อปริญญาที่ได้รับ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต / พท.บ.

Bachelor of Thai Traditional Medicine / B.TM.

ชื่อหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   (PLOs) 

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

PLO 1 แสดงออกพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมในสาขาวิชาชีพ เป็นผู้มีความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณค่า และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

PLO 2 มีคามรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทย และกฎระเบียบ ข้อบังคับไปใข้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

PLO 3 ร่วมสร้างสรรค์วิจัยและนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ทักษะปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

PLO 4 สามารถทำงานเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และมีความรับผิดชอบ

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายภาพทางการแพทย์ และนำเสนอโดยใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 6 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพในชุมชนได้อย่างรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

1) แพทย์แผนไทยของภาครัฐและเอกชนในสถานพยาบาลทุกระดับ

2) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ประกอบอาชีพในภาคเอกชน เช่น ทำงานในคลินิกแพทย์แผนไทยหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทำงานในโรงงานผลิตยาสมุนไพร ทำงานในร้านจำหน่ายยาสมุนไพร

4) ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยการดำเนินการธุรกิจยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด การนวดไทยและสถานประกอบการด้านดูแลผู้สูงอายุ

การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (และแหล่งอ้างอิง)

  • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการหลักสูตร

ข้อมูลการเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่น (ถ้ามี)         ไม่มี

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 53 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ 51 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วันเดือนปีที่พัฒนา (update) ที่สภาสถาบันอนุมัติ

23 ธันวาคม 2565 สภาสถาบันอนุมัติ สมอ.08 เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร

8 กันยายน 2565  สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร

Scroll to Top