หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

โครงสร้างหลักสูตร

1. เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

2. สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปี

3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพ) 108 หน่วยกิต

5. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

• โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและ จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย

1. ด้านเวชกรรมไทย ได้แก่ การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรค ทางการแพทย์แผนไทย

2. ด้านเภสัชกรรมไทย ได้แก่ การผลิตยา ปรุงยา จ่ายยาตาม ใบสั่งยา และการจัดจําหน่ายยาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย

3. ด้านผดุงครรภ์ไทย ได้แก่ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะ ตั้งครรภ์จนถึงการฟื้นฟูหลังคลอดทางการแพทย์แผนไทย

4. ด้านการนวดไทย ได้แก่ การนวด การอบ การประคบด้วย กรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา

1. แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับ

2. อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย ทางการแพทย์แผนไทยในหน่วยงานต่างๆ

3. ประกอบการคลินิกการแพทย์แผนไทย/ ร้านขายยาไทย

4. เภสัชกรไทยคุมโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทย/
เภสัชกรไทยประจําร้านขายยาไทย

5. ผู้จัดการร้านสปา

Scroll to Top