หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Bachelor of Public Health (Community Public Health)

โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 31 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 40 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์

1. สร้างบัณฑิตด้านสาธารณสุข จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการสุขภาพชุมชนตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคนและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2. บัณฑิตมีคุณสมบัติในการสอบความรู้เพื่อรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาชีพ สามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และข้อกําหนดของสภาวิชาชีพ หรืออาชีพอิสระ

Scroll to Top