หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Bachelor of Public Health (Community Public Health)

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนให้มีความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะสร้างสรรค์ผลงาน ในการบริการสุขภาพปฐมภูมิ และจัดการสุขภาพชุมชน เชิงรุกแบบองค์รวมโดยเน้นการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมทั้งขยายโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health (Community Public Health)
อักษรย่อภาษาไทย: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.P.H. (Community Public Health)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 

ข้อมูลประจำหลักสูตร​

Scroll to Top