การนำเสนอผลงานวิจัย และนวิตกรรม “สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส.ชลบุรี ครั้งที่ 2” 2566

Home > การนำเสนอผลงานวิจัย และนวิตกรรม “สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส.ชลบุรี ครั้งที่ 2” 2566

การนำเสนอผลงานวิจัย และนวิตกรรม "สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส.ชลบุรี ครั้งที่ 2"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การประกาศผลรางวัล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ สหวิชาการเพื่อสุขภาพ

ตารางนำเสนอผลงานวิชาการ (นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ สหวิชาการเพื่อสุขภาพ

ปาฐกถาพิเศษ "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ"

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประเด็น "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ"

บทคัดย่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ สหวิชาการเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประเด็น ” ความรอบรู้ด้านสุขภาพ”

Scroll to Top