Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ONE PAGE ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำ 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบฯ

อ่านต่อ »
ONE PAGE ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำ 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบฯ

อ่านต่อ »
Scroll to Top