Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ONE PAGE ประชาสัมพันธ์ > พิธีปิด โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 6 “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” Online ปีการศึกษา 2567 รุ่น 4

พิธีปิด โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 6 “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” Online ปีการศึกษา 2567 รุ่น 4