Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ONE PAGE ประชาสัมพันธ์ > วสส.ชลบุรี ฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย

วสส.ชลบุรี ฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย