คำถามยอดฮิต (Q&A)

A : เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้ง Online และ On-site มีให้เลือก 2 แผนการศึกษา ได้แก่

  • แผน 1 แบบวิชาการ เน้นการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำวิจัย โดยเลือก ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรือศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • แผน 2 แบบวิชาชีพ เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

A : รับสมัครรอบแรก 1 ก.พ.-2 มี.ค. พ.ศ. 2566 รอบ 2 จะเปิดกรณีที่รอบ 1 ไม่เต็ม เปิดรับสมัคร 18 เม.ย.-28 เม.ย. พ.ศ. 2566

A : กรณีไม่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในแผนที่สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ โดยส่งหลักฐานมาให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียน

A : สามารถใช้แบบฟอร์มของทางวิทยาลัย หรือใช้หนังสือราชการที่ออกจากต้นสังกัด โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นขึ้นไปรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  3. เสนอวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
  4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)

A : สามารถนำมาใช้ยื่นเพื่อสมัครเข้าศึกษาได้ ในกรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ PBRI test 61 คะแนนขึ้นไป และสอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

A :รับสมัครรอบแรก 1 ก.พ.-2 มี.ค. พ.ศ. 2566 รอบ 2 จะเปิดกรณีที่รอบ 1 ไม่เต็ม เปิดรับสมัคร 18 เม.ย.-28 เม.ย. พ.ศ. 2566

A : กรณีไม่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในแผนที่สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ โดยส่งหลักฐานมาให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียน

A : ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 25,000 บาท จำนวน 4 ภาคการศึกษา และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยจากสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ตลอดหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 125,000 บาท

A : สามารถใช้แบบฟอร์มของทางวิทยาลัย หรือใช้หนังสือราชการที่ออกจากต้นสังกัด โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นขึ้นไปรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร

A : มีสิทธิ์ศึกษา แต่ต้องมีผลสอบผ่านหรือลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่กำหนด ถึงจะสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การรับสมัคร

สถาบันพระบรมราชชนก

รายงานตัว

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Scroll to Top