Home > อำนาจหน้าที่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การพัฒนาและการบริการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร จัดวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2 ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์

3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข

4 ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ

5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นใดที่สถาบันพระบรมราชชนกมอบหมาย

***ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในสถาบันพระบรมราชชนก ณวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565