คณะ ผู้บริหาร

director-removebg
นายประเสริฐ อัตโตหิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
Untitled-2
ภก.ดร.ธีระพงษ์ อาญาเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Untitled-1
ทพญ. ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
Untitled-2
ภก.ดร.บุญมี โพธิ์คำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มวิชาการ

Untitled-1
ภญ.เพิ่มสุข ศรีภิญโญ
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
Untitled-2
นายสุรพล เมฆวณิชย์
หัวหน้าหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

Untitled-1
นางสาวศิริวรรณ วัฒนภักดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Untitled-2
ทพ.สุทธินาถ ชมเชย
หัวหน้าหลักสูตรทันตสาธารณสุข

Untitled-2
ภก.ดร.นิรุติ ผึ่งผล
หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

Untitled-1
ภญ.สินีนาฏ โคตรบรรเทา
หัวหน้าหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

Untitled-1
นางสาวนงนุช นามวงษ์
หัวหน้าหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

กลุ่มอำนวยการ

Untitled-1
ส.ต.อ.(หญิง) กนกวรรณ มัธยมานันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Untitled-2
ดร.สฤษฏ์ชัย ปรีดาวัลย์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

Untitled-2
ดร.กมล อาจดี
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Untitled-2
นายจิโรจน์ ศรีตรัย
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

Untitled-1
ภญ.ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Untitled-2
ดร.ญาณันธร กราบทิพย์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร
Untitled-1
ทพญ.พฤษพร เกียรติ์เกริกไกร
หัวหน้าฝ่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข