คณะ ผู้บริหาร

director-removebg
นายประเสริฐ อัตโตหิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
นางฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์
รองผู้อำนวนการกลุ่มวิชาการ
นายธีระพงษ์ อาญาเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายบุญมี โพธิ์คำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นางเพิ่มสุข ศรีภิษโญ

 • หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

นางศิริวรรณ วัฒนภักดี

 • หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายสุรพล เมฆวณิชย์

 • หัวหน้าหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

นางเพียงดาว คำนึงสิทธิ

 • หัวหน้าหลักสูตรทันตสาธารณสุข

นางสาวรวีวรรณ ช่วยบำรุง

 • หัวหน้าหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

นางนงนุช นามวงษ์

 • หัวหน้าหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นางกนกวรรณ มัธยมานันท์

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกมล อาจดี

 • หัวหน้าฝ่ายทรัพทยากรบุคคล

นายญาณันธร กราบทิพย์

 • หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

นายจิโรจน์ ศรีตรัย

 • หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

นางสาวกมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม

 • หวัหน้าฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสินีนาฏ โคตรบรรเทา

 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นายบุญมี โพธิ์คำ

 • รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข