Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการศึกษา > วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

 1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

รอบ 1 Portfolio: รับสมัคร 3-9 มกราคม 2565

สมัครผ่าน http://admission.pi.ac.th

 1. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีแฟ้มสะสมผลงาน

โครงการต่าง ๆ ที่เปิดรับ

 1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 2. โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม (มีผลงานระดับเขตและประเทศ)
 3. โครงการช้างเผือก สบช. (ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25, GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)

รอบ 2 Quota: รับสมัคร 21-31 มีนาคม 2565

สมัครผ่าน http://admission.pi.ac.th

 1. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. GPAกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีแฟ้มสะสมผลงาน

โครงการต่าง ๆ ที่เปิดรับ

 1. โครงการ อสม.หรือบุตร อสม.
 2. โครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด
 3. โครงการร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิฯ

รอบ 3 Admission: รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565

สมัครผ่าน https://mytcas.com

 1. GPAX 6 ภาคการศึกษา
 2. มีผลคะแนนสอบ GAT และPAT 2 ที่ยังไม่หมดอายุ (ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

รอบ 4 Direct Admission: รับสมัคร 25-30 พฤษภาคม 2565

สมัครผ่าน http://admission.pi.ac.th

 1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
 2. GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00

รอบ 5 รับตรงอิสระ: เฉพาะกรณีไม่เต็มตามแผนการรับ

สมัครผ่าน http://admission.pi.ac.th ใช้เกณฑ์การรับเช่นเดียวกับรอบที่ 4

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (2 ปี) (สมัคร/คัดเลือก ณ สถานศึกษา)

 
 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รอบ 1 รับตรง: รับสมัคร 3-9 มกราคม 2565

 1. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25
 2. GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีแฟ้มสะสมผลงาน

รอบ 2 รับกลาง: รับสมัคร 21-31 มีนาคม 2565

สมัครผ่าน http://admission.pi.ac.th

 1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
 2. GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00

รับตรงอิสระ: รับสมัคร 18-22 พฤษภาคม 2565
สมัครผ่าน https://forms.gle/YFWuoF4pFQ7xiJfy6

1.GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
2.GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ระบบรับสมัครนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  http://admission.pi.ac.th

www.scphc.ac.th  โทร.038-459497 ต่อ 1300 หรือ 038-275663 ต่อ 161

เอกสารดาวโหลด