คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

Home > คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

นางฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

รองผู้อำนวยการ

นางสาวอนุช แซ่เล้า

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์

นายญาณันธร กราบทิพย์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายธีระพงษ์ อาญาเมือง

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์

นางศิริวรรณ วัฒนภักดี

หัวหน้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววรางคณา ยาแก้ว

หัวหน้า

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายจิโรจน์ ศรีตรัย

หัวหน้า

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางเพิ่มสุข ศรีภิญโญ

หัวหน้า

ฝ่ายบริการการศึกษา

นายสายันห์ ปัญญาทรง

หัวหน้า

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นางเพียงดาว คำนึงสิทธิ

หัวหน้า

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

นายนิรุติ ผึ่งผล

หัวหน้า

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

นางสินีนาฎ โคตรบรรเทา

หัวหน้า

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

นางนงนุช นามวงษ์

หัวหน้า

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นางสาววรัญญ์ศิชา ทรัพย์ประเสริฐ

หัวหน้า

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

นายวรยุทธ นาคอ้าย

หัวหน้า

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวสินีนาฏ วิทยพิเชฐสกุล

หัวหน้า

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสาวกมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม

รักษาการหัวหน้า

ฝ่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายกัมปนาท ฉายชูวงษ์

หัวหน้า

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม