แบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

แบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ

 (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 1. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. การขับเคลื่อนจริยธรรม
 3. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 1. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. การขับเคลื่อนจริยธรรม
 3. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Scroll to Top