ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

Home > ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง

- ยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เลขาคณะกรรมการ) ณ ห้องทำงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 - โทรศัพท์หมายเลข 0 3845 9497 ต่อ 3333

2) ร้องเรียนผ่านกล่องรับข้อร้องเรียน

ตั้งอยู่บริเวณตึกอำนวยการ ชั้น 1 หน้าห้องธุรการ

3) ร้องเรียนผ่านจดหมาย ส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองว่า

ส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

4) ร้องเรียนผ่านทาง E-Mail : complain@scphc.ac.th

5) ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ ของวิทยาลัย

https://www.scphc.ac.th/?page_id=28005

Scroll to Top