แนวปฏิบัติการใช้เกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ.ศ.)