หน่วยงานวิทยาลัย

Home > เกี่ยวกับวิทยาลัย > หน่วยงานวิทยาลัย

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัมนธรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัมนธรรม

กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข