สำนักงานสีเขียวและปลอดภัย

(Green And Safety Office)

การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)

  • นโยบายสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว 2564
  • การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)
  • กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอำนวยการ

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)

  • การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  • แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในวิทยาลัย
  • ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานวสส.ชลบุรี