Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการศึกษา > วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

 

1. หลักสูตรที่รับสมัคร

1) ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

2) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 2 หลักสูตร

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รอบที่ 1  การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัครวันที่ 20 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563 (สมัครผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th)

 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์ -คณิต (เกรด 5 เทอม)

  • สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี

  • GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

  • GPA กลุ่มสาระวิทย์ คณิต และอังกฤษ วิชาละ ไม่น้อยกว่า 2.50

 2. สมัครหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

  • GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25

  • GPA กลุ่มสาระวิทย์ คณิต และอังกฤษ วิชาละ ไม่น้อยกว่า 2.25

รอบที่ 2 การรับแบบ Admissions รับสมัครวันที่ 1- 7 เมษายน พ.ศ. 2563 (สมัครผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th)

 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรม วิทย์ – คณิต  (เกรด 6  เทอม)

 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนักคะแนน O-NET

 3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รายวิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 4. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) โดยผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

 5. มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2 รหัสวิชา 72) โดยผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ  (สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา)

 1. คุณสมบัติเช่นเดียวกับรอบรับแบบ Admissions

ไฟล์เอกสารประกอบ