Home > ข่าวสารและกิจกรรม > โครงการ-ฝึกอบรม > วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ ๖ จัดอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี (ออนไลน์) รุ่นที่ ๘ / ๒๕๖๔ วันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ ๖ จัดอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี (ออนไลน์) รุ่นที่ ๘ / ๒๕๖๔ วันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Scroll to Top