วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๖ จัดอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี (ออนไลน์) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔