Home > ข่าวสารและกิจกรรม > โครงการ-ฝึกอบรม > วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๖ จัดอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี (ออนไลน์) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๖ จัดอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี (ออนไลน์) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔

Scroll to Top