ภาพกิจกรรม

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ ๖ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ( 26 ม.ค. 67)

Scroll to Top