ภาพกิจกรรม

เตรียมความพร้อมในการพัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีให้เป็นวิทยาลัยรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

Scroll to Top