Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > วสส.ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมอาคารทันตสาธารณสุข (e-bidding)

วสส.ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมอาคารทันตสาธารณสุข (e-bidding)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมอาคารทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (งานก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าชั้น 2 และทำกันซึม ชั้น 4) (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
Scroll to Top