Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > วสส.ชลบุรี ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารทันตสาธารณสุข (ก่อสร้างหลังคา ชั้น 2 ทำกันซึมชั้น 4)

วสส.ชลบุรี ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารทันตสาธารณสุข (ก่อสร้างหลังคา ชั้น 2 ทำกันซึมชั้น 4)

Scroll to Top