Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการศึกษา > วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 

รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัครระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/OprCj

สมัครได้ที่ https://admission.pi.ac.th/

หลักสูตรที่รับสมัคร

1. ระดับปริญญาตรี (4 ปี) (เข้าร่วม TCAS)

1) สาธารณสุขชุมชน
2) ทันตสาธารณสุข
3) การแพทย์แผนไทย

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (2 ปี) (ไม่เข้าร่วม TCAS)

1) เทคนิคเภสัชกรรม
2) ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แนะนำหลักสูตรของ วสส.ชลบุรี https://shorturl.asia/u80no
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการการศึกษา 038-459497 ต่อ 1301

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข