ประกาศรับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานโสตทัศนศึกษา)