โครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุนเฉินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๒

ประธานในพิธีเปิด นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6