FAQ : คำถามที่พบบ่อย - นักศึกษาใหม่

Q : สมัครเรียน / เปิดรับสมัคร เมื่อไหร่?

ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ http://admission.pi.ac.th

Q: วิทยาลัยมีหลักสูตรอะไรบ้าง ?

ระดับ ป.ตรี (เรียน 4 ปี)

 1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
 3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ระดับต่ำกว่า ป.ตรี (เรียน 2 ปี)

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

Q : ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

1) ระดับ ป.ตรี (เรียน 4 ปี) 

 • ค่าเทอมแรกเข้า 14,200 บาท (33,500 บาทต่อปีโดยประมาณ)

          2) ระดับต่ำกว่า ป.ตรี (เรียน 2 ปี)

 • ค่าเทอมแรกเข้า 11,900 บาท (26,800 บาทต่อปีโดยประมาณ)

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

Q: รับวุฒิอะไรบ้าง ?

ทุกหลักสูตรรับวุฒิ ม.6 โดยศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

Q : จบ กศน. สมัครเรียนได้หรือไม่ ?

ให้ตรวจสอบกับสถาบันที่สำเร็จการศึกษาว่าใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการจัดการศึกษาหรือไม่?  และต้องมีหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

Q: จบ ปวช. ปวส. สมัครเรียนได้หรือไม่ ?

ไม่ได้  ทุกหลักสูตรรับผู้สมัครที่เรียนสายสามัญเท่านั้น

Q : จบ ป.ตรี เทียบโอนเข้าเรียนในหลักสูตรใดได้บ้าง ?

ปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรเทียบโอน

Q: ในระหว่างการคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถย้ายไปวิทยาลัยอื่นในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถย้ายสถานศึกษาได้

Q : จำเป็นต้องส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบการสมัครเรียนหรือไม่ ?

แฟ้มสะสมงานใช้เฉพาะรอบการรับสมัครที่ระบุไว้เท่านั้น

Q: มีหลักสูตรใดเรียนนอกเวลา หรือวันเสาร์ - อาทิตย์ บ้าง ?

คะแนนสูง-ต่ำในแต่ละปีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการคัดเลือก

Scroll to Top