นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)

เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัย (“วิทยาลัย”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) (“คุกกี้”) เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและ พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลและบริการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ วิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรูปแบบและลักษณะการใช้งานคุกกี้ของวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1.คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไฟล์ที่เว็บไซส์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวอีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลซ้ำอีก โดยคุกกี้จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2.ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของกลุ่มต่างๆ เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3.การใช้งานคุกกี้

กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น นอกจากนั้น มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก(Pixel Tag) เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

3.1คุกกี้เพื่อการให้บริการ

คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการให้รับรู้จำนวนผู้เยี่ยมชม และให้ทราบถึงความสนใจของท่าน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

3.3 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเราตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้

ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก

ให้บริการ Live Chat บนเว็บไซต์

ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

  1. ข้อมูลที่วิทยาลัยเก็บรวบรวมโดยการใช้งานคุกกี้

ท่านตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของวิทยาลัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวิทยาลัย

ลักษณะและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของวิทยาลัย เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ลำดับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password) ในกรณีที่ท่านตั้งค่าให้เว็บไซต์จดจำการเข้าสู่ระบบ (Login) ของท่าน

ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์

โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

ตำแหน่ง (Location) ของท่าน

วิทยาลัยจะไม่นำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่วิทยาลัยเก็บรวบรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการวิทยาลัย หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของวิทยาลัย

ทั้งนี้ วิทยาลัยจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของวิทยาลัย ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของวิทยาลัย

  1. ประเภทคุกกี้ที่วิทยาลัยใช้งาน

คุกกี้ที่วิทยาลัยใช้ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย ได้แก่

คุกกี้ประเภทที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies): คือ คุกกี้ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ของวิทยาลัยที่ทำให้เว็บไซต์ของวิทยาลัยสามารถทำงานได้เป็นปกติ

ทั้งนี้ วิทยาลัยไม่อาจทราบและไม่อาจรับผิดชอบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกข้างต้น ดังนั้น วิทยาลัยจึงขอให้ท่านโปรดศึกษาแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกข้างต้นก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว

  1. วิธีการลบและ/หรือปิดการทำงานของคุกกี้

การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัยถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของวิทยาลัยตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของวิทยาลัยใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยได้โดยการตั้งค่าจากเว็บเบราเซอร์(Browser)ของท่าน

นอกจากนี้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้ท่านควบคุมคุ๊กกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ๊กกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org หรือทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของวิทยาลัยใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยได้โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ดังนี้

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer

Safari for ios

Chrome for android

Chrome for ios

อนึ่ง วิทยาลัยขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ของวิทยาลัย อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์ของวิทยาลัยหรือได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

  1. การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

วิทยาลัยอาจมีการปรับปรุง Cookie Policy ฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของวิทยาลัย

วิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ในภายหลังตามที่วิทยาลัยเห็นสมควร ท่านจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน

  1. ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของวิทยาลัย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัยที่:

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Scroll to Top