เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565