แจ้งมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่ ) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๖

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศ-ฉบับที่-6-แนวทาง-WFH.pdf”]