แจ้งมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่ ) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๔

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/มาตราการโควิด-19-ฉบับที่4.pdf”]