ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง_093456.pdf”]