เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี (e-biding) การจ้างก่อสร้างอาคารพักนักศึกษา คสล. ๕ ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ร่างเอกสารประกวดราคา-26164.pdf”] [embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/26164-1018.pdf”] [embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ร่างประกาศ-26164-1019.pdf”]