การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดการรับสมัคร / เอกสารดาวน์โหลด)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดการรับสมัคร / เอกสารดาวน์โหลด)

สารบัญ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 รับแบบ Admissions (28 เมษายน-4 พฤษภาคม 2564 )

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
  3. ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
  • กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  1. มีผลการสอบทดสอบ O-NET 5 รายวิชา (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)
  2. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) (ผลการทดสอบมี่อายุไม่เกิน 2 ปี)
  3. เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  1. วิธีการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ https://admission.pi.in.th/admission/
  2. การส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ผ่านการคัดเลือก (ผู้ผ่านการคัดเลือกควรส่งทั้ง 2 ช่องทางเพื่อป้องกันการตกหล่นของเอกสาร)

3.1 เอกสารและหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ยึดวันประทับตรา)   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (เอกสารสมัครเรียน) หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

3.2 แสกนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดส่งผ่านช่องทาง e-mail: education@scphc.ac.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริการการศึกษา โทร. 038-275663 ต่อ 161

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (บุคคลทั่วไป)

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)

เอกสารดาวน์โหลด