โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพและกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ

วสส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพและกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ระยะการอบรมบรรยาย 63 ชั่วโมง ฝึกงาน 240 ชั่วโมง โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 09-2250-3944