แนะนำ วสส.ชลบุรี (เก่า)

แนะนำวิทยาลัยฯ

ประวัติวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมคือ “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยจังหวัดชลบุรี” จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2494 ใช้เป็นสถานที่อบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่อนามัยทุกประเภท  ต่อมาในปี พ.ศ. 2500  ได้จัดตั้งโรงเรียนพนักงานอนามัย  และเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานอนามัยเป็นแห่งแรก   ปี พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อ เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคกลางจังหวัดชลบุรี”

พ.ศ. 2510  ได้ตั้งโรงเรียนทันตาภิบาล  ผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านทันตกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในปีการศึกษา 2556

ในปีพ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) จัดการเรียนการสอนโดยการเทียบโอนหน่วยกิต และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ. 2554 ในปีเดียวกัน ได้เปิด หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2515 จัดตั้งโรงเรียนอนามัยอำเภอขึ้น  ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาธารณสุขอำเภอแต่ได้ยกเลิกหลักสูตรนี้ในปี พ.ศ.2528  และได้จัดอบรมอีก 2 รุ่น  ในปี พ.ศ. 2537  มีผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 725 คน

พ.ศ. 2521 ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง  จังหวัดชลบุรี” เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พื้นฐาน ม.ศ.3 ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2537 ได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พื้นฐาน ม.ศ.5

พ.ศ. 2533 เปิดหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันพัฒนามาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2537  ได้รับพระราชทาน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี “

พ.ศ. 2540  วิทยาลัย ได้เป็นวิทยาลัยสมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รับนักศึกษาเรียนที่วิทยาลัย ตลอด 4 ปีและได้ยุติการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554

พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2549 ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2556

ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย พ.ศ.2551 ได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข แต่ในปัจจุบันได้ร่วมผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554  และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระหว่างประจำการตั้งแต่ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น และพัฒนาผู้บริหารเฉพาะตำแหน่งระดับกลาง สำหรับสาธารณสุขอำเภอ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ พัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ดูแลหญิงหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ) พนักงานสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตร 4 เดือน) เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาลัย ได้ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษา และฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์

ความหมายตราสัญลักษณ์ อักษรพระนามาภิไธย “สธ” พร้อมมงกุฎ หมายถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของวิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

คำขวัญ “ ทนุโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ” หมายถึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุด คือคนที่ฝึกแล้ว

สีม่วง หมายถึง สีประจำประองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa Wall. วงศ์ LYTHRACEAE

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ผลัดใบขนาดเล็ก สูง 5-12 เมตร เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือน้ำตาล มีปุมปมตามลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับหรือรูปรีป้อม ปลายใบมนหรือแหลมติ่ง โคนสอบมน สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่ง ดอกมีขนาด 6-10 ซม. มี 6 กลีบ โคนคอดเป็นก้านสั้น สีม่วงสดแล้วซีดออกชมพู ออกดอกเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ผลรูปไข่สีน้ำตาลอ่อนเป็นมัน กลีบเลี้ยงแข็ง มีเมล็ดจำนวนมาก ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ในที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัด ดินร่วนซุย ถิ่นกำเนิด เอเซียเขตร้อน กระจายทั่วไปในป่าโล่งแจ้งหรือป่าเต็งรัง

กรอบทิศทางและเป้าหมายการบริหารงาน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อให้วิทยาลัยฯมีกรอบทิศทางการจัดการศึกษาตามภารกิจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ เพื่อชุมชนระดับสากล”

ปรัชญา (Philosophy)

ผลิต พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพและคุณธรรม เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างประสบการณ์จริง ใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นฐาน กระจายความรู้สู่การพัฒนาสังคม เพื่อผลผลิตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถยกระดับสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและประชาชน

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาพัฒนาสังคมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
3.พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
4.ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ค่านิยมร่วมองค์กร (Share value) : MOPH

M = Mastery เป็นนายตนเอง

O = Originality  เร่งสร้างสิ่งใหม่

P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

อัตลักษณ์ (Identity)

          “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1.การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน และสังคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพและอาเซียน และบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การเป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์
  2. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน
  3. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ/อาเซียน
  4. เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ (Strategy)

1. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพและลูกค้าและมีมาตรฐานสากล

2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการใช้การเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 0

3. พัฒนากระบวนการเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน

4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

5. เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ในระดับชาติ/อาเซียน

6. เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก

7. พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

8. การพัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและสาธารณสุขระดับสากล ด้านบริการวิชาการและ เพื่อสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน

9. ยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากร ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/อาเซียน

10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมในทุกประเด็น

11. พัฒนาระบบนิเวศน์ความเป็นอุดมศึกษาสีเขียว

12. พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ ทุกรูปแบบเพื่อสร้างความผูกพันอันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

13. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน

14. พัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้มีศักยภาพในการสนับสนุนงานตามพันธกิจของวิทยาลัยที่ทันต่อสถานการณ์

แผนงาน (Plan)

แผนงานที่ 1แผนงานผลิต กำลังคนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ

แผนงานที่ 2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านสุขภาพ และผลงานทางวิชาการ

แผนงานที่ 3. แผนงานบริการทางวิชาการ  แก่สังคมและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 4.แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถื่นทางด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 5.แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Scroll to Top