หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Health PROGRAM
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 25,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 125,000 บาท

ระบบรับสมัครเรียน

สถาบันพระบรมราชชนก

ผลงานงานวิจัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรปริญญาโท

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

ข่าวประชาสัมพันธ์

Scroll to Top