การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างองค์กร
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
  6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การประชาสัมพันธ์

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แผนการดำเนินงาน

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การให้บริการงาน

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

18. E-Service

แผนป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Scroll to Top