หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 2 - 13 พฤษภาคม 2567

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

A : ระบบรับสมัครเรียน สถาบันพระบรมราชชนก (สมัครออนไลน์เท่านั้น)

A : รับสมัคร รอบแรก 3 มกราคม 2567 ถึง
23 มกราคม 2567  รอบ 2 จะเปิดกรณีที่รอบ 1 ไม่เต็ม เปิดรับสมัคร: 8 ถึง 18 มีนาคม 2567

A : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 130,000 บาท

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการสอนวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระและอื่นๆ ประมาณ 15,000 บาท
 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 3. เสนอวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)

A : กรณีไม่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในแผนที่สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ โดยส่งหลักฐานมาให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียน

A : สามารถใช้แบบฟอร์มของทางวิทยาลัย หรือใช้หนังสือราชการที่ออกจากต้นสังกัด โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นขึ้นไปรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร

A : เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้ง Online และ On-site มีให้เลือก 2 แผนการศึกษา ได้แก่

 1. แผน 1 แบบวิชาการ เน้นการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำวิจัย โดยเลือก ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรือศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. แผน 2 แบบวิชาชีพ เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

แผน 1 แบบวิชาการ

แผน 2 แบบวิชาชีพ

ปรัชญาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามพระราชปณิธาน ของ สมเด็จพระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และมีอัตลักษณ์คุณธรรมตามที่สถาบัน กำหนด “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที” มีความรอบรู้ มีภูมิปัญญาในสาขาวิชาชีพและมีสมรรถนะ ที่จำเป็นที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤติที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชน

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัญฑิต ประจำการศึกษา 2567
กำหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 สถานที่
การรับสมัคร 3 - 23 มกราคม 8 - 18 มีนาคม 2-13 พฤษภาคม ผ่านทางเว็บไซต์
ชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 23 มกราคม ภายในวันที่ 18 มีนาคม ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม ชำระเงินผ่านธนาคาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 25 มีนาคม 21 พฤษภาคม ผ่านทางเว็บไซต์
สอบสัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 1 เมษายน 27 พฤษภาคม วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 กุมภาพันธ์ 10 เมษายน 5 มิถุนายน ผ่านทางเว็บไซต์
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 16 - 22 กุมภาพันธ์ 10 - 19 เมษายน 5 - 7 มิถุนายน ชำระเงินผ่านธนาคาร
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ 15 มีนาคม 10 พฤษภาคม 21 มิถุนายน สถาบันพระบรมราชชนก

ข่าวสาร / กิจกรรม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์ 038-459497 , 038-276663-5 ต่อ 2500 (ในเวลาราชการ)
Facebook
Email
Print