การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดการรับสมัคร / เอกสารดาวน์โหลด)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดการรับสมัคร / เอกสารดาวน์โหลด)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ (19-20 กรกฎาคม 2564 )

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

1.3 ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

  • กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

1.5 มีผลการสอบทดสอบ O-NET 5 รายวิชา (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)

1.6 มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) (ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

1.7 เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

  1. วิธีการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ https://admission.pi.in.th/admission/

การส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านช่องทาง e-mail: education@scphc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริการการศึกษา โทร. 038-275663 ต่อ 161

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)

เอกสารดาวน์โหลด