Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ONE PAGE ประชาสัมพันธ์ > วสส.ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2567

วสส.ชลบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2567