อัตลักษณ์บัณฑิต : "บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ " เอกลักษณ์ของสถาบัน : " สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน " ปณิธาน : "คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม"
  เมนูทั่วไป
 

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

  ฝากข้อความ
 
หมายเหตุ: ไม่มีข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
 
  เมนูสำหรับสมาชิก
 
_UMBIP 54.80.7.134
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: scphc_com
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 16

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 26
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 26
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

หลักสูตรที่เปิดสอน รายวิชาที่เปิดสอน ปฏิทินการศึกษาโปรแกรมการศึกษา
หลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)[2550]
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 86       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี
 
1. หมวดวิชาหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์, จำนวน 20 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 1 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
 0411102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต  6
 
1.2. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 2 การใช้ชีวิตในสังคม, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411103  ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0411104  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต  6
 
1.3. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 3 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ, จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411105  การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ 3(1-4-4)
รวมจำนวนหน่วยกิต  3
 
1.4. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ, จำนวน 5 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411106  คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 2(1-2-3)
 0411207  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต  5
 
2. หมวดวิชาหมวดวิชาชีพ, จำนวน 60 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มวิชาวิชาชีพสาขาวิชา, จำนวน 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0412108  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
 0412109  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
 0412110  จิตวิทยา 2(2-0-4)
 0412211  วิทยาการระบาด 3(2-2-5)
 0412212  ชีวสถิติ 3(2-2-5)
 0412113  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
 0412114  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 2(1-2-3)
 0412215  การบริหารงานสาธารณสุข 2(1-2-3)
 0412216  การปฐมพยาบาล 2(1-2-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต  22
 
2.2. กลุ่มวิชาวิชาชีพสาขางาน, จำนวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0413117  ทันตกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาช่องปาก 4(3-2-7)
 0413118  ทันตกรรมบูรณะ 3(2-2-5)
 0413119  ทันตศัลยศาสตร์ 2(2-0-4)
 0413120  ทันตกรรมป้องกัน 2(2-0-4)
 0413121  ทันตพิเคราะห์โรคและปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม 2(1-2-3)
 0413222  คลินิกทันตพิเคราะห์โรคและทันตศัลยศาสตร์ 2(0-4-2)
 0413223  คลินิกทันตกรรมบูรณะ 2(0-4-2)
 0413224  คลินิกทันตกรรมป้องกัน 2(0-4-2)
 0413225  ทันตกรรมชุมชน 4(2-4-6)
 0413126  การส่งเสริมทันตสุขภาพ 3(2-2-5)
 0413127  การควบคุมและป้องกันโรคของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 2(2-0-4)
 0413128  อนามัยชุมชน 2(1-2-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต  30
 
2.3. กลุ่มวิชาฝึกงาน, จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0413229  ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล 2(0-6-0)
 0413230  ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน 2(0-6-0)
รวมจำนวนหน่วยกิต  4
 
2.4. กลุ่มวิชาโครงการ, จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0413231  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน 4(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิต  4
 
3. หมวดวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0414032  การสัมมนางานสาธารณสุขร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0414033  เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน 2(2-0-4)
 0414034  การนวดไทย 2(1-2-3)
 0414035  สมุนไพร 2(2-0-4)
 0414036  ธรรมชาติบำบัด 2(2-0-4)
 0414037  การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 0414038  กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
 0414039  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
 0414040  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2(2-0-4)
 0414041  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
 0414042  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
 0414043  การพัฒนาจิต 2(1-2-3)
 0414044  การประเมินโครงการ 2(1-2-3)
 0414045  การวิจัยเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0414046  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 2(1-2-3)
 0414047  การผลิตภาพสไลด์และวิดีทัศน์ 2(1-2-3)
 0414048  การศึกษาอิสระ 2(2-0-4)
 0414049  การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)
 0414050  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
 0414051  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 2(2-0-4)
 0414052  ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสาธารณสุข 2(1-2-3)
 0414...  วิชาเลือก1 2(2-0-4)
 0414...  วิชาเลือก2 2(2-0-4)
 0414...  วิชาเลือก3 2(2-0-4)
 1314 055  สุนทรียศาสตร์ 2(1-2-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต  50
 
 
 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
29 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-275663-5 โทรสาร 038-282623-4